Ortaklığın Organları ve Sorumluluklar

Ortaklık Ağı; aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Organları; ağ üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen Yürütme Kurulu ve Sekretarya ile ihtiyaç temelinde oluşturulan alt birimlerden oluşur.

1) Genel Kurul: Ortaklık Ağı üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşur. İki yılda en az bir kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Ortaklık Ağı bir sivil inisiyatiftir, toplantıya katılım üyelerin kendilerine, Ortaklık Ağı’na ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir. Çalışmaların bu sebeple zora girmemesi için toplantı en az 5 farklı kuruluş temsilcisinin katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 • Genel Kurul 2 yıl süreyle görev yapacak 7 asil ve 7 yedek üyeli Yürütme Kurulunu seçer.
 • Protokol’ü amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Sekretarya’nın ve Yürütme Kurulu’nun hazırladığı Ortak Hareket ve Strateji Planı’nı görüşür ve karara bağlar.
 • Üyelik sonlandırılmasıyla ilgili önerileri görüşür ve karara bağlar.

2) Yürütme Kurulu: Genel Kurul üyeleri tarafından adaylar arasından seçilen yedi asil üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi 2 yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçim sırasına göre yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere göreve gelir. Yürütme Kurulu tarafından gerekirse alt birimler ve çalışma grupları oluşturulur.

1. Bir Yürütme Kurul üyesinin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

 • BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, takip mekanizmaları, protokolleri, genel yorumları konusunda bilgi sahibi olması,
 • BM Çocuğa karşı Şiddet araştırması ve ÇKŞ ile ilgili genel bilgilere sahip olması,
 • Savunuculuk, anlaşmazlık/sorun çözme yönetimi bilgisi olması,
 • Ortaklık Ağı geçmişi, yönetişimi, protokol ve politikalarına dair bilgi sahibi olması,
 • Yürütme ve yönetim kurulu deneyimi ve bilgisi olması,
 • Temsil ettiği üye örgüt tarafından tam yetkilendirilmiş olması.

2. Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Yılda en az 4 kez yüzyüze ya da çevrimiçi (Internet üzerinden) Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak,(Bir yıl içinde üç kez Yürütmek Kurulu toplantısına katılamayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer, yerine sırasıyla ilk yedek üye davet edilir)
 • Ortaklık Ağı’nın iyi yönetişimini sağlamak ve çocukların şiddetten korunmasına yönelik Ortaklık Ağı uygulamalarında yönlendirici kararlar almak,
 • Üye Değerlendirme Kurulu oluşturmak ve üyeliğe kabul işlemlerini yürütmek,
 • Yürütme Kurulu toplantıları dışında karar alınması gerekli konularda danışma toplantı ya da görüşmeleri için vakit ayırmak,
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak,
 • Ortaklık Ağı’nı yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek,
 • Sekretarya ile yakın çalışarak Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesini sağlamak,
 • Sekretaryaya Ağ çalışmaları için fon bulma konusunda yardım etme
 • Ortaklık Ağı’nın çalışmalarını yönlendirici politika belgelerinin hazırlanması için Sekretarya ile yakın çalışmak,
 • Ağ çalışmalarına ve karar alma mekanizmalarına çocuk katılımının sağlanması için Sekretarya ile çalışmaktır.

3) Sekretarya:  Her Genel Kurul’da gönüllü olan iki derneğin gönüllülük beyanı üzerine, kapasitesinin değerlendirmesi yapılarak seçilir:

Sekretarya’nın görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ortaklık Ağı’nın çocuğa karşı şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülecek çalışmalarını, Yürütme Kurulu’nun bilgisi ve onayıyla, koordine etmek ve düzenli bilgi akışını sağlamak,
 • Üyelerin uzmanlık ve bilgi birikimlerini toplayıp çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması ile ilgili tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırmak,
 • Ortaklık Ağı’nın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlanması ve yürütülmesini gerçekleştirmek,
 • Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için fon bulmak,
 • Ortaklık Ağı’nı YK bilgisi dâhilinde yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek,
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek,
 • Ağı için çocuk katılımı, çocuk koruma ve benzeri politikalarının hazırlanmasını organize etmek
 • Ağın yönetişimine çocukların katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak,
 • Üyelerin üyelik kayıtlarını tutma ve saklamak,
 • Yürütme Kurulu ve Genel Kurul hazırlıklarını yapma ve toplantıların organizasyonunu sağlamaktır.