Ortaklığın Organları ve Sorumluluklar

Genel Kurulun Tanımı 

Ortaklık Ağı’na tam üyeliği bulunan örgütlerden oluşur. Genel Kurul toplantıları iki (2) yılda en az bir (1) kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Ortaklık Ağı bir sivil inisiyatiftir, toplantıya katılım üyelerin kendilerine, Ortaklık Ağı’na ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir. Çalışmaların bu sebeple zora girmemesi için toplantı en az 15 farklı kuruluş temsilcisinin katılımı ile yapılır ve tüm kararlar toplantıda oy hakkı bulunanların oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurulun Görevleri 

 • Genel Kurul’da iki (2) yıl süreyle görev yapacak yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. 
 • Genel Kurul’da, iki (2) yıl süreyle görev yapacak en fazla üç (3) an az iki (2) üyeden oluşan Ortaklık Ağı Sekreteryası seçilir. 
 • Ağ Protokolü’nün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Sekretarya’nın ve Yürütme Kurulu’nun hazırladığı Ortak Hareket ve Strateji Planı görüşülerek karara bağlanır. 
 • Üyelik sonlandırılmasına dair öneriler görüşülerek karara bağlanır. 
 • Protokol değişikliğine ilişkin öneriler görüşülerek karara bağlanır. 
 • Ağ üyelerinin Ortaklık Ağı ile ilgili önerdiği gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanır.

Yürütme Kurulunun Tanımı 

Genel Kurul üyeleri tarafından, adaylar arasından seçilen yedi (7) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi iki (2) yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçimde alınan oy sırasına göre ilk sıradaki yedek üye, asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere göreve davet edilir.

Yürütme Kurulu Üyesi Örgütün Temsilcisinin Sahip Olması Beklenen Özellikler

 • BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, takip mekanizmaları, protokolleri, genel yorumları konusunda bilgi sahibi olmak, 
 • BM Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili genel bilgi sahibi olmak, 
 • Savunuculuk ile anlaşmazlık/sorun çözme yönetimi bilgi ve deneyimine sahip olmak, 
 • Ortaklık Ağı geçmişi, yönetişimi, protokol ve politikalarına dair bilgi sahibi olmak, 
 • Yürütme ve yönetim kurulu deneyimine sahip olmak, 
 • Temsil ettiği üye örgüt tarafından tam yetkilendirilmiş olmak.

Yürütme Kurulu Üyelerinin Görevleri

 • Yılda en az dört (4) kez yüz yüze ya da çevrimiçi (Internet üzerinden) Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak3 
 • Ortaklık Ağı’nın iyi yönetişimini sağlamak ve çocukların şiddetten korunmasına yönelik Ortaklık Ağı çalışmalarında yönlendirici kararlar almak 
 • Genel Kurul’da alınan kararların takibi ve uygulaması için sekreterya ile iş briliği içinde çalışmak 
 • Üye Değerlendirme Kurulu’nu oluşturmak ve üyeliğe kabul işlemlerini yürütmek
 • Yürütme Kurulu toplantıları dışında karar alınması gerekli konularda danışma, toplantı veya görüşmeler için vakit ayırmak, 
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak, 
 • Ağ’ın Çocuk Koruma politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak, 
 • Ağ’ın Çocuk Katılımı politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak, 
 • Ortaklık Ağı’nı yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek, 
 • Sekretarya ile yakın çalışarak Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamak, 
 • Sekretarya’ya Ağ çalışmaları için kaynak geliştirme konusunda yardım etmek veya katkı sağlamak, 
 • Ortaklık Ağı’nın çalışmalarını yönlendirici politika belgelerinin hazırlanması için Sekretarya ile yakın çalışmak, 
 • Ağ çalışmalarında ve karar alma mekanizmalarında çocuk katılımının sağlanması için Sekretarya ile işbirliği içinde çalışmaktır.

Ortaklık Ağı Sekreteryası’nın Tanımı ve Seçilme Usulleri

Ortaklık Ağı Sekreteryası, gönüllü olan Ortaklık Ağı üyeleri arasından iki (2) yılda bir Genel Kurul’da seçilir. 

 • Sekreterya görevini aynı yönetim döneminde en fazla 3 üye kuruluş birlikte yürütebilir. 
 • Sekreterya görevine aday olacak üye kuruluşların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir: 

En az bir dönem yürütme kurulunda görev almış olmak 

En az üç (3) yıldır Ortaklık Ağı üyesi olmak o Kurumun kaynak geliştirme çalışmalarınının, proje ve program yürütme kapasitesinin olması 

Ağ Üyelerinin -Ortaklık Ağı’nın çalışmaları kapsamında- ihtiyaç duyduğu zamanlarda destek olmak konusunda taahhütte bulunması 

 • Kuruluşlar arasında devir teslimin yapılması durumunda eski sekreteryadan yeni sekreteryaya devir süreci ihtiyaca göre 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanır. 
 • Devir teslim sürecinde devam eden bir proje olması durumunda sekreterya görevini devredecek olan kuruluş, projesini planladığı şekilde tamamlar.

Ortaklık Ağı Sekreteryası’nın Görevleri

 • Ortaklık Ağı çalışmalarını, Yürütme Kurulu’nun bilgisi, yönlendirmesi ve onayıyla koordine etmek ve üyelere düzenli bilgi akışını sağlamak. 
 • Üyelerin uzmanlık ve bilgi birikimlerini derleyerek çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması bağlamındaki tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırmak. 
 • Ortaklık Ağı’nın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlamak ve sayfanın yürütülmesini gerçekleştirmek. 
 • Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynak geliştirmek.
 • Ortaklık Ağı’nı, Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde yerel, ulusal veya uluslararası toplantılarda veya etkinliklerde temsil etmek. 
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek. 
 • Ağın çocuk koruma politikasının uygulanmasını izlemek. 
 • Ağın çocuk katılımı politikasının uygulanmasını izlemek. 
 • Ağın ihtiyaç duyduğu diğer politika belgelerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak. 
 • Ağ yönetişimi ve faaliyetlerinde çocukların katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak. 
 • Üyelik kayıtlarını tutmak. 
 • Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını ve yürütücülüğünü yapmak, toplantı notlarını hazırlıyarak paylaşmak.