Türkiye’de Suriyeli Çocuklar Cinsel Sömürü için Satılıyor – Buna Suskun mu Kalacaksın?

07.05.2014 10:00

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Korumasındaki Suriyeli Çocukların Cinsel Sömürü için Satıldığı Mahkemelerce Kanıtlandı! 

Çocuğa karşı Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ve Çocuk Gelinlere Hayır Platformu üyesi toplamda 150’nin üstünde sivil toplum örgütü bir araya gelerek mahkemelerce de kanıtlanmış olan bu suçun bir daha işlenmemesi, suçluların ve suça ortak olmuş kamu görevlilerinin adaletin önüne çıkarılmaları, silahlı çatışmalardan kaçarak gelmiş kız çocuklarının cinsel sömürüsünün modern kölelik olduğunu ve insanlığa karşı suç olarak da tanımlandığını hatırlatarak yetkililere çocuk koruma görevlerini yapmaya çağırıyoruz.

Bu çağrı, çocuk koruma sorumluluğumuzdur!
Hürriyet yazarı Dinçer Gökçe tarafından kaleme alınan ve Hürriyet’in internet gazetesinde 3 Mart 2015 Çarşamba günü “IŞİD davasında fuhuş, bomba tozu, terörist geçirmek ve Türk polisi var”başlıklı yazı içerisinde yer verilen mahkeme dinleme kayıtlarının incelenmesi neticesinde bu suç bildirimini ve çağrıyı hazırlama sorumluluğumuzdur.
Haberde kaynak olarak gösterilen dava dosyasının içerisinde yer alan dinlemeler gösteriyor ki Reyhanlı’da bulunan 18 yaşından küçük Suriyeli kız çocukları para karşılığında kamu görevlileri dahil bölgede faaliyet gösteren doktorlar ve diğer görevlilere satılmakta, fuhuş yaptırılmaktadır.
Söz konusu durum yargı dosyalarının dinleme kayıtlarında yer almaktadır, gerçekleri kontrol edilmemiş bir dedikodu değildir!
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin, Sözleşmeye ek Çocuk Satışı Fuhşu ve Pornografisi İhtiyarı Protokolü’nün ve Avrupa Konseyi Çocukları Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Sözleşmesi’nin tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurum ve kuruluşları ve tüm personeli başta olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren tüm özel sektör ve çalışanlarının, sivil toplum örgütlerinin, ağlarının ve tek tek birey olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi ülkeden olursa olsun 18 yaşından küçük her bireyin temel haklarından yararlanmasını sağlayacak ve çocuklara koruma önlemleri alma, uygulama ve takip etme sorumluluğu var!
Bu nedenlerle talep ediyoruz:
Basın, Çocuk ve Cumhuriyet Savcılarını çıkan ve çıkacak ilgili tüm haberleri inceleyip çocukları koruma yükümlükleri gereği kamu davaları açmaları;

Adalet Bakanlığı’nı, ilgili dava dahil olmak üzere Suriyeli çocukların ticari cinsel sömürüsünü içeren dava dosyalarında bilerek ya da rastlantı sonucu ortaya çıkmış tüm sanıkların tespit edilmesi ve yargılanması için gerekli adımların atması; Türk Ceza Kanunu’nun 98, 278 ve 280 maddeleri gereği çocuğa ticari cinsel sömürü suçunu bildirmeyen ve hatta bu suçu işlemiş olan tüm yetkililer hakkında ceza davası açılması;
Sağlık Bakanlığı’nı ve Türk Tabipler Birliği’ni, ilgili dava dosyasında belirlenen doktordan başlamak üzere davalarda çocuk cinsel sömürüsü yapmış olduğu anlaşılan tüm sağlık çalışanlarının görevden ihraç etmesini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın harekete geçerek söz konusu dava dosyasında belirtilen çocukları ve benzer durumda olanları tespit etmesini, gerekli koruma ve bakım tedbirlerini yerine getirmesini, ilgili yargı süreçlerini takip ve dahil olmasını;
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ve mülteciler için kamp ve benzeri yerleşim yeri hizmeti sağlayan diğer kurum ve kuruluşların harekete geçerek söz konusu dava dosyasında ve medyada çıkmış diğer ilgili raporlar ışığında gerekli suç duyurularını yapmalarını ve kamplarda kız ve erkek çocuklarının cinsel ve diğer sömürü türlerinden korunması için kampları bağımsız denetime açmalarını;
Türkiye Barolar Birliği ve üyesi baroların konuyla ilgili süreçte ihmal ve istismarı bulunan tüm kamu kurumlarının ve suçluların yargılanmasını sağlamak üzere ilgili davaları açmasını ve izlemesini;
Basın Konseyi’nin üyelerine bildirimde bulunarak bu ve benzeri haberlerin daha sonra çocuk cinsel sömürü ve istismarı haberlerinde ibarelerle gerçek suçun niteliğini vurgular şekilde yayın yapmasının çocuk koruma yükümlülüğü olduğunu bildirmesini;
Mültecilere kamplarda ve kamp dışı hizmet hizmet veren Birleşmiş Milletler örgütlerinin, uluslararası ve ulusal insani yardım örgütlerinin ve diğer sivil toplum örgütlerinin dava dosyasındaki ya da diğer şekillerde çocukların cinsel ve diğer sömürü türlerinden korunması ve benzeri vakaların yaşanmaması için uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirerek tüm vakaları raporlamarını;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların Türk Ceza Kanunu’nun 98 ve 278 maddeleri gereği iç savaş sebebiyle ülkesinden kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocukların her türlü ihmal ve istismarına ilişkin ihbar yükümlülüklerine dair duyarlı ve aktif olmasını.
Bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz!

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’ndan destekleyen üye örgütler:

1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation

2. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Centre

3. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club

4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara University Faculty of Medicine Child Protecion Center

5. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation

6. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation

7. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health

8. Beyaz Sayfa Çocuk Derneği – White Paper Children Association

9. Bursa Barosu – Bursa Bar Association

10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit

11. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association in Penal System

12. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life

13. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health and Guidance Association

14. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children

15. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association

16. Çocuk Hemşireliği Derneği Association of Child Nurses

17. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for Protection Society

18. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği – Child Abuse and Neglect Prevention Association

19. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği – Turkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support

20. Çocuk Vakfı – Child Foundation

21. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association

22. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network

23. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar

24. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity

25. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative

26. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center

27. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association

28. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative

29. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center

30. Gündem Çocuk – Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği – The Agenda is Children: The Association for Promoting, Universalizing, Implementing, and Monitoring the Implementation of the Rights of the Child

31. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı – Güven Education and Health Foundation

32. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public Health Specialists

33. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association

34. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association

35. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association

36. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği – İHAD – Human Rights Research Association

37. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center

38. KAMER Vakfı – KAMER Foundation

39. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association

40. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Black Sea Region Roman Culture Research, Training and Development Association

41. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association

42. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association

43. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association

44. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation

45. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi – Marmara University Child Protection Implementation and Research Center

46. Mazlum Derneği Mazlum Association

47. Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği – MEÇİKOD – Mersin Association for Association for Protecting Children From Abuse and Neglect

48. Mutlu Çocuklar Derneği – Happy Kids Association

49. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DER – Solidarity with Freedom-Deprived Juvenile

50. Rize Gülbahar Hatun Derneği – Rize Gülbahar Hatun Association

51. Sarmaşık Derneği; Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma – Ivy Association: Combating Poverty and Sustainable Development

52. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission

53. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers

54. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center

55. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association

56. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedom to Children

57. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry

58. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey

59. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union

60. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey

61. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey

62. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation forChildren

63. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey

64. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling andGuidance Association

65. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association

66. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee

67. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association

68. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women Communication and Research Association

69. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center

70. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counceling in Higher Education